Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Miestne dane a poplatky

Obec Horný Hričov upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

Do 31.01.2024 podávajú priznanie k dani z nehnuteľností vlastníci: 

  • ktorí na území obce Horný Hričov v roku 2023 kúpili, predali, darovali alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom. Ak je povolený vklad do 01.01.2024, priznanie sa podáva na rok 2024, ak bol vklad povolený po 01.01.2024 priznanie sa podáva na rok 2025, t. j. do 31.01.2025),
  • ktorým v roku 2023 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),
  • ktorým v roku 2023 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),
  • ktorým v roku 2023 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
  • ktorí v roku 2023 začali užívať drobnú stavbu alebo stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
  • ktorým sa v roku 2023 zmenila výmera parcely alebo druh pozemku alebo sa zmenil podiel na liste vlastníctva alebo došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
  • ktorí si v zdaňovacom období 2023 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,
  • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.
  • Do 31.01.2024 podávajú priznanie k dani z nehnuteľností nájomcovia nehnuteľnosti ktorí v roku 2023 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Do 30 dní od právoplatnosti dedičského konania alebo dražby  podáva priznanie k dani z nehnuteľností dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z dokladov, ktoré odporúčame v kópii priložiť k daňovému priznaniu. Ide najmä o:

rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  pri kúpe, darovaní alebo predaji nehnuteľností,právoplatné osvedčenie o dedičstve, ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením,rozhodnutie súdu o schválení príklepu dražby, ak ste nadobudli nehnuteľnosť v dražbe,právoplatné stavebné povolenie na stavbu alebo bytový dom – v ktorom sú uvedené parcelné čísla pozemkov, ktoré tvoria stavebné pozemky,právoplatné stavebné povolenie, ak bola stavba skolaudovaná,oznámenie o ukončení drobnej stavby, ak ste postavili stavbu, kde nebolo potrebné vydávať stavebné povolenie,právoplatné rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, ak ste menili účel užívania stavby napr. z bývania na kancelárske priestory alebo naopak,rozhodnutie z katastra o výmaze stavby z listu vlastníctva,  ak ste stavbu odstránili na základe asanačného povolenia, právoplatné rozhodnutie súdu, ak o vlastníckom práve k nehnuteľnosti rozhodoval súd.ak nadobudnete nehnuteľnosť, predáte nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) alebo nastane zmena majetkových pomerov manželov, nastane zmena pozemkov – rozhodujúci je dátum povolenia vkladu uvedený v rozhodnutí katastra nehnuteľností,ak nadobudnete nehnuteľnosť dedením – rozhodujúci je dátum právoplatného osvedčenia o dedičstveak nadobudnete nehnuteľnosť v dražbe – rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdomak bolo vydané stavebné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, kolaudačné rozhodnutie – rozhodujúci je dátum právoplatnosti tohto rozhodnutia,ak bola ukončená výstavba drobnej stavby – rozhodujúci je dátum ohlásenia ukončenia výstavby drobnej stavbyak bolo potvrdené alebo odobrané vlastníctvo k nehnuteľnosti súdom – rozhodujúci je dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu,ak ste podpísali nájomnú zmluvu so SPF – rozhodujúci je dátum právoplatnosti zmluvyak ste podpísali dlhodobý nájom k pozemkom na viac ako 5 rokov – rozhodujúci je dátum evidencie zmluvy na liste vlastníctvaDaňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

  • Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením (napríklad zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 
Pokuty za oneskorenie

Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od obce  pokutu od 5 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

Ak nepodáte priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

Zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – aktuálne znenie: https://www.epi.sk/zz/2004-582

 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov – aktuálne znenie:   https://www.epi.sk/zz/2009-563

 

Kontaktná osoba na podanie daňového priznanie k miestnym daniam:                                                                               

Jozef Jahvodka, 0905 339 190, jozef.jahvodka@hornyhricov.sk

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria