Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

História JDS

História JDS Horný Hričov

Rok 2000

Dňa 1.9.2000 bola založená ZO JDS v Hornom Hričove, členskú základňu tvorilo 37 členov.

História JDS Horný

Rok 2001

Členovia ZO JDS sa zúčastňovali akcií poriadaných OU Horný Hričov – „Dňa matiek“ , „Medzinárodného roka starších“ a „Mesiaca úcty k starším“, uskutočnili 2 zájazdy na termálne kúpalisko Bešeňová, zúčastnili sa prezentácie firmy „Slovakia“, kde boli oboznámení s výhodami kuchynského riadu z titanu,  na predvádzaní zdravotníckej a liečiteľskej techniky v KD Rudina.

Rok 2002

Členovia ZO JDS si pripomenuli „Deň matiek“, zúčastnili sa prezentácie firmy „Slovakia“, kde boli oboznámení s pomôckami zdravotníckej techniky, používanej na rehabilitáciu, navštívili termálne kúpalisko v Bešeňovej a Turčianskych Tepliciach, zúčastnili sa „Mesiaca úcty k starším“, niektorí členovia využili aj zľavnené podmienky na kúpanie v termálnom bazéne v Rajeckých Tepliciach, ako aj zľavnené poukazy na rekreáciu vo Vysokých Tatrách.

Rok 2003

Bola slávnostná schôdza spojená so schôdzou OU Horný Hričov  pri príležitosti „Dňa matiek“, členovia sa 2x zúčastnili prezentácie firiem pri predvádzaní svojich výrobkov, bol uskutočnený autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Bešeňovej a do Turčianskych Teplíc a členovia ZO JDS sa zúčastnili aj posedenia pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.

Rok 2004

Bolo udelené vyznamenanie 3. stupňa pani Hričovskej Sidónii a pani Sakalovej Helene ako zakladajúcim členom ZO JDS v Hornom Hričove.

Pokračovalo sa v pekných podujatiach v spolupráci s OU Horný Hričov – „Deň matiek“ a „Mesiac úcty k starším“, 2x bol uskutočnený nákupno-poznávací zájazd do Jablonky v Poľsku, cestou späť sa zastavili v skansene oravskej dediny v Zuberci, yúčastnili sa troch prezentačných akcií predvádzania rôznych výrobkov.

Rok 2005

Dňa 23.2.2005 na VČS ZO JDS sa pani Hričovská  Sidónia vzdala predsedníčky zo zdravotných dôvodov, funkciu prevzala p. Kocmánková Margita. Do výboru boli zvolení noví členovia – p. Ďuríčková Jarmila, p. Potomská Eva, p. Lazarová Marta, p. Williger Anton.

Členovia ZO JDS sa zúčastnili 3x  prezentačných akcií predvádzania  rôznych výrobkov, bol uskutočnený  zájazd do Noweho Targu, tanečná zábava pri živej hudbe, 6 členovia sa zúčastnili relexačno-liečebného pobytu v kúpeľoch Turčianske Teplice a aj tradičných podujatí organizovaných  OU Horný Hričov – „Deň matiek“ a  „Mesiac úcty k starším“ sa zúčastnili naši členovia.

Rok 2006

Zúčastnili sme sa slávnostnej schôdze ku „Dňu matiek“ a „Mesiaca  úcty k starším“. Zorganizovali sme spoločenské stretnutie pri guláši a reprodukovanej hudbe, nákupný zájazd do Noweho Targu. Relexačno-liečebného pobytu v Turčianskych Tepliciach sa zúčastnilo 6 členiek a v kúpeľoch Nimnica 2 členky.

Rok 2007

Členovia sa zúčastnili slávnostnej schôdze ku „Dňu matiek“ a „Mesiaca úcty k starším“. Bol uskutočnený zájazd na výstavu kvetov „FLÓRA“ do Olomouca a nákupný zájazd do Jablonky. Relaxačno-liečebného pobytu v kúpeľoch Bojnice sa zúčastnilo 6 členiek. Bola zorganizovaná  2x brigáda na úpravu chodníkov na cintoríne.

Rok  2008

Zúčastnili sme sa slávnostnej schôdze pri príležitosti „Dňa matiek“ a „Mesiaca úcty k starším“. Bola zorganizovaná 2x brigáda na úprave okolia a chodníkov na cintoríne.

Rehabilitačno-relaxačných pobytov v kúpeľoch Bojnice, Nimnica a iných sa zúčastnilo 18 členov.

Rok 2009

Po VČS ZO JDS dňa 3.3.2009  bol ustanovený výbor v zložení :

Williger Anton – predseda,

Mičiak Ivan, Ing. – tajomník,

Sakalová Helena – hospodár,

Panáková Jozefa – člen,

Kocmánková Margita – člen,

Bodis Ján, Ing. – člen,

Lazarová Marta – člen,

Ďuriníková Jana – predseda RK,

Ďuríčková Jarmila, Mgr. – člen RK,

Potomská Eva – člen RK.

V roku 2009 výbor sa zišiel 6x. Tu sme  spresňovali a zabezpečovali stanovený plán práce na príslušne obdobie.Začiatkom roka sme uskutočnili zájazd do Trenčína na výstavu kvetov a záhradnej techniky.Náklady na vstupné a časť nákladov za autobus sme hradili z členskej pokladne.Ďalší plánovaný zájazd na Agrokomlex Nitra sa neuskutočnil pre malý záujem členov,aj keď doprava bola zabezpečená naším sponzorom Ing. Bodisom.V apríli t.r. sme uskutočnili brigádu na miestnom cintoríne, na ktorej sa zúčastnilo 16 členov.Za túto brigádu nám bolo zaplatené OÚ Horný Hričov.V mesiaci máji sme uskutočnili “Prechádzku horou”  spolu s našimi deťmi, spojenej s “opekačkou klobásy”.V  júni 2009 v spolupráci s Urbárskou spoločnosťou v Hornom Hričove  sme uskutočnili “Posedenie pri guláši na Šípovej studničke”.V letných mesiacoch sa tiež  niektorí naši členovia /pp. Williger  A., Lazarová M., Potomská  E., Kocmánková  M., Filipová  M., a Mičiak  I./  zúčastnili “Okresných športových hier v Stáňavach, kde získali viacero medailových umiestení.V októbri sme opäť uskutočnili brigádu na miestnom cintoríne s počtom členov 18.V tomto mesiaci sme usporiadali zájazd do Jablonky v PLR, pričom jednotlivým členom boli čiastočne hradené cestovné náklady/ 3 EUR na člena/z 5 EUR za sedadlo /.V novembri 2009 sme organizovali zájazd do Noweho Targu, ktorý sa však pre malý záujem našich členov neuskutočnil.

Rok  2010

Začiatkom roka sa konala hodnotiaca schôdza za obdobie r.2009 s kultúrnym programom /hudbou/ a občerstvením.V marci t.r. sme sa zúčastnili na brigáde pri skrášľovaní našej obce v počte 16 členov.V tom istom mesiaci sme sa tiež zúčastnili na prehliadke “Sobášneho paláca” v Bytči. Cestovné bolo hradené z našej pokladne.V apríli sme zorganizovali brigádu pri úprave cintorína, na ktorej sa zúčastnilo 24 členov ausporiadali sme zájazd do Trenčína na výstavu kvetov a záhradnej techniky.V mesiaci jún 2010 sa konali “Okresné športové hry JDS” v Žiline, kde naši členovia – Badík P.,  Potomský  M., Kocmánková  M., Filipová M,, Panáková J, Potomská  E., Williger  A. a Mičiak  I. opäť úspešne reprezentovali našu základnú organizáciu.Nadväzne sme usporiadali  aj “Obecné športové hry dôchodcov” a musím konštatovať, že  naši členovia sa vedia baviť a aj športovať. Víťazi boli odmenení diplomami a pre všetkých sa podával guláš a pivo.V auguste sme zorganizovali pre našich členov výlet do prírody spolu so svojimi vnúčatami, spojený s opekaním.V tomto mesiaci sme sa tiež  zúčastnili “Krajských športových hier dôchodcov” v Liptovskom  Mikuláši, kde si niektorí naši členovia vybojovali dokonca účasť na “Celoslovenských športových hrách dôchodcov” v Sabinove, na ktorých žiaľ pre vysokú finančnú náročnosť sme sa už nemohli zúčastniť. Ďalej v októbri t.r. sme zorganizovali brigádu za účasti12 členov na čistení cintorínu.

Rok 2011

V januári sme usporiadali hodnotiacu čl. schôdzu za rok 2010.Výbor v tomto roku rokoval 5x.V júli sme zorganizovali 2.ročnik “Obecných športových hier dôchodcov”, ktoré boli spestrené “živou” hudbou pod vedením nášho  člena  P. Badíka. Podávanie gulášu a piva pri tejto príležitosti bolo samozrejmosťou. Ďalej sme uskutočnili výlety na “Šípovú studničku”, kde sme urobili anketu o smerovaní našich ďalších poznávacích zájazdov. Väčšina členov rozhodla o cieli cesty do družobného mesta Buchlovice v ČR, ktorú sme uskutočnili v mesiaci septembri. Cena zájazdu na jedného člena bola 11 EUR, pričom naša organizácia prispela sumou 6 EUR na každého nášho člena. Poznávací zájazd bol hodnotený ako veľmi dobrý  s mimoriadnou starostlivosťou predstaviteľov mesta Buchlovice, ktorí po obhliadke pamätihodností mesta a hradu Buchlov, kde nás sprevádzala mimoriadne milá a pozorná sprievodkyňa  a na spoločnom obede nás typicky moravsky  pohostili. Na spiatočnej ceste sme navštívili Velehrad a mesto Uherské Hradište. Počas celého zájazdu bolo poskytované občerstvenie, ktoré sme hradili z našej pokladne, podobne ako aj fotografie  z tohto výletu a vstupenky na jednotlivé akcie.

V mesiaci septembri sme sa zúčastnili brigády na skrášľovaní obce v počte 34 členov. Vtom istom mesiaci sme zorganizovali zájazd do kúpeľov Lúčky, ktorý bol zvýhodnený pre členov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú brigád. Zájazdu sa zúčastnilo 30 členov.

Rok 2012

bol rokom nového volebného obdobia, lebo na HČS  ZO JDS dňa 16.2.2013 boli zvolení noví členovia výboru a RK, v celkovom počte 11 členov – Ing. Baboľ Ján, Badík Pavol, Mgr. Ďuríčková Jarmila, Filipová Mária, Mgr. Hallová Kazimíra, Mgr. Harciníková Dáša, Kocmánková Margita, Králik Jaroslav, Lazarová Marta, Ing. Mičiak Ivan a Potomská Eva. Na prvej schôdzi výboru po VČS došlo ku odovzdaniu spisového materiálu, pokladne a pečiatky novému výboru a zvoleniu predsedu, tajomníka, hospodára a predsedu KRK.V priebehu roka 2012 výbor zasadal 9x. Riešili sa aktuálne otázky zo zasadnutí Okresnej organizácie JDS i prípravy akcií poriadaných  ZO JDS, traja členovia sa vzdali funkcií a členstva vo výbore a RK, preto výbor bol  5členný a RK 3členná v zložení :

Baboľ Ján, Ing. – predseda,

Hallová Kazimíra, Mgr. – tajomník,

Filipová Mária – hospodár,

Badík Pavol – člen,

Potomská Eva – člen,

Králik Jaroslav – predseda RK,

Ďuríčková Jarmila, Mgr. – člen RK,

Kocmánková Margita – člen RK

Na propagáciu našej činnosti sme zriadili  podstránku JDS na  webovej stránke OcÚ Horný Hričov, kde je uvedená história ZO JDS, VČS, fotozábery z akcií i aktuality. Tým sa zvýšila informovanosť našich členov i ostatných občanov až tromi spôsobmi : cez obecný rozhlas, vývesnú skrinku pred Jednotou alebo OcÚ a cez internet.

V 2. štvrťroku sme zorganizovali  zájazd na 18. ročník veľtrhu „Výstava kvetov a záhradnej techniky“, t.j. potrieb pre záhradkárov, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne dňa 12.4.2012, kde si účastníci zakúpili kvety a záhradkárske potreby. Zúčastnilo sa ho 33 členov a 2 nečlenovia.

ZO JDS vyvýja aktivity aj v oblasti športu a turistiky a preto sme dňa 9.6.2012  usporiadali už 3. ročník „Športové hry  seniorov“ v disciplínach : hod granátom na cieľ a diaľku, hod loptou na kôš, jazda  bicyklom, preťahovanie lanom, hod polenom a skákanie cez švihadlo. Štartovalo 47 členov. Na tomto podujatí bolo podané občerstvenie a súťaže spríjemnila hudba v podaní Paľka Badíka, pričom 4 naši seniori-športovci boli nominovaní na „Okresné športové hry“ v Žiline dňa 19.6.2012, pričom  p. Panák Emil zvíťazil v hode granátom na cieľ a p. Hanzelová Milka obsadila 3. miesto v stolnom tenise.

Ďalšiu akciu sme uskutočnili dňa 25.8.2012 pod názvom „Pochod horou“ spojenú s opekačkou, ktorej sa zúčastnilo 41 členov našej organizácie. Tu prítomní členovia prejavili záujem o zájazd do Levoče a Spišského Podhradia, ktorý sme naplánovali uskutočniť 24.10.2012, lenže pre nedostatočný počet prihlásených /len 28/ sa zájazd neuskutočnil.

V rámci starostlivosti o zdravie našich seniorov výbor informoval svojich členov o možnosti zakúpenia si kúpeľného poukazu čiastočne dotovaného štátom ako aj o možnosti masáží za výhodnú cenu v SZŠ Žilina.

Naši členovia sa zúčastnili aj akcií  poriadaných OcÚ – Deň matiek a Deň šedín a kvetín.

Tiež chceme pripomenúť, že našej dlhoročnej a zakladajúcej členke ZO JDS p. Margite Kocmánkovej na zasadnutí Rady OO JDS v Žiline dňa 27.9.2012  bolo KO JDS udelené vyznamenanie II. stupňa za záslužnú prácu v organizáciách JDS.

Naša činnosť je rôznorodá, snažíme sa aktivitami obohacovať kultúrno-spoločenský život našich seniorov tak, aby každý si mohol vybrať niečo pre seba a tiež sa snažíme, aby sa akcií zúčastnil čo najväčší počet našich členov. Túto činnosť robíme dobrovoľne, bez finančného ohodnotenia a náhrad za telefóny, mobily, autá, malotraktor, kamery, počítače, tlačiarne apod. a netreba snáď ani spomínať, koľko úsilia si jednotlivé akcie vyžadujú.

Výbor ZO JDS v Hornom Hričove ďakuje OcÚ , Urbáru a Ing. Šoškovi  Dušanovi za sponzorské príspevky a všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh našich akcií, a to p. Panák Emil, ktorý bol autom na Športových hrách v Žiline, p. Vrábel Emil, p. Králiková Emília p. Baboľová a p. Potomský pri Športových hrách a  Opekačke a p. Ďuriš Ivan za zhotovenie kovových ražní na špekačky všetci bez finančnej náhrady.

Rok 2013

Výbor ZO JDS v Hornom Hričove na výročnej členskej schôdzi, konanej dňa 16.2.2013 dostal opäť príležitosť organizovať  činnosť tunajšej ZO a vytvárať podmienky pre život a prácu našich občanov v dôchodkovom veku. Preto už na tejto schôdzi vypracoval a dal členskej schôdzi schváliť Plán aktivít na rok 2013. V ňom stanovil program pre rôznorodú činnosť našej organizácie, pričom v ňom nadviazal na všetko pozitívne a osvedčené z minulosti.

V záujme zabezpečenia týchto úloh Plánu aktivít na rok 2013 sa výbor zišiel 8x, na ktorých zasadnutiach riešil aktuálne otázky a prípravu jednotlivých akcií.

V druhom štvrťroku 2013 sme zorganizovali autobusový zájazd do Trenčína na 19. Ročník – Výstava kvetov záhradnej techniky. Uskutočnil sa dňa 11.4.2013. Zúčastnilo sa ho 33 členov, kde si členovia mali možnosť zakúpiť kvety, ovocné stromčeky, resp. potreby pre záhradnú techniku.

V apríli 2013 sme zorganizovali v spolupráci s OcU Horný Hričov brigádu pri skrášľovaní cintorína, na ktorej akcii sa zúčastnilo až 25 členov organizácie a tým prispelo ku skrášleniu obecného priestranstva. Za túto pomoc  starosta vyslovil poďakovanie zúčastneným členom.

ZO JDS vyvíja aktivity aj v oblasti športu a turistiky. Dňa 8.6.2013 zorganizovala Športové hry seniorov v Hornom Hričove, a to už štvrtý ročník. Pre zlé počasie /prietrž mračien hodinu pred ich začiatkom/ sa súťažilo len v šiestich disciplínach. Do súťaží sa zapojilo 39 členov. I napriek nepriaznivému počasiu  bola najvyššia účasť na obdobných podujatiach – až 53 členov. Najlepšie umiestnení súťažiaci boli nominovaní na okresné športové hry. Nemožno nespomenúť, že na Športových hrách našej ZO bolo podané jedlo a občerstvenie pripravené členmi výboru a posedenie spríjemnila hudba, ktorú taktiež zabezpečil člen nášho výboru. Na naše hry sme pozvali aj členov Jednoty dôchodcov Buchlovice, ktorí sa na akcii nemohli zúčastniť, lebo už mali na tento termín naplánovaný zájazd do Prahy.

Okresné športové hry boli usporiadané dňa 19.6.2013 a zúčastnili sa na nich štyria naši členovia, kde sme získali štyri prvé miesta – p. Slosarčíková Anna dve  a p. Filipová Mária a p. Panák Emil po jednom. Následne sa konali Krajské športové hry v KNM, kde p. Filipová Mária obsadila druhé miesto. Škoda, že sa hier nemohli zúčastniť aj p. Slosarčíkova a p. Panák z dôvodu dovolenkových pobytov.

Za významnú udalosť možno z hľadiska našej ZO považovať poskytnutie klubovej miestnosti v budove starej školy /bývalá internetová miestnosť/ od OcU Horný Hričov, ktorú využívame od 4.7.2013. Túto miestnosť členovia výboru vyčistili a upratali tak, aby mohla slúžiť určenému účelu. Podľa dohody členov klubová miestnosť bude pre členov otvorená každý posledný piatok v mesiaci od 18,00 hod. a pre príjemnejšie posedenie sú zakúpené spoločenské hry. Celkom sa členovia v klubovni stretli už 6x. Treba však povedať, že doposiaľ len v malom množstve a preto výbor vyvinie väčšie úsilie k tomu, aby i na týchto stretnutiach sa zúčastňovalo viac členov a s ich pomocou boli plánované a potom realizované i ďalšie zaujímavé podujatia. Posledné stretnutie – Mikulášske posedenie, konané dňa 29.11.2013 bolo spríjemnené pri koláčoch, pripravených rukami členov nášho výboru a hudbou, lebo chceme, aby sa naši členovia cítili dobre a tešili sa na spoločne strávené chvíle.

Ďalšou z rady podujatí uskutočnených našou organizáciou bola „Opekačka a Pochod horou k Šípovej studničke“. Aj na tomto podujatí sa zúčastnilo veľa členov – 35 a vládla tu dobrá nálada pri opekaní špekačiek a pohostení so zákuskami donesenými niektorými členkami.

Je potrebné tiež spomenúť, že za dlhoročnú prácu v prospech našej ZO bolo udelené členkám našej ZO, a to p. Ďuríčkovej a p. Potomskej vyznamenanie III. stupňa.

V treťom štvrťroku 2013, t.j. pri príchode jesene, keď dozrela úroda na poliach a v záhradách, a to dňa 5.10.2013 sa uskutočnila v našej obci v ZŠ s MŠ beseda s významným ovocinárom Slovenska p. prof. Ing. Ivanom Hričovským, na tejto sa v hojnom  počte zúčastnili aj naši členovia a na výstavu kvetov, ovocia a zeleniny priniesli ukázať to, čo najkrajšie, najzaujímavejšie vypestovali a upiekli. P. Králiková Emília vyhrala za upečený koláč, p. Vydrová Anna st. za ruže zo záhrady a p. Potomský  Miroslav za prinesené ovocie.

Ďalším podujatím vo štvrtom štvrťroku 2013 bolo uskutočnenie zájazdu do Aqua – Vital parku v Lúčkach, na ktorom sa zúčastnilo 33 členov a títo využili liečivé účinky vody a vodné atrakcie. Cestou späť sa  zastavili na salaši Krajinka v Černovej, kde sa navečerali a mohli si zakúpiť syrové a pekárenské výrobky. Táto akcia sa stretla s veľkou spokojnosťou členov a názorom, že môže byť organizovaná aj 2x do roka.

V rámci starostlivosti o zdravie našich seniorov výbor informoval o možnosti zakúpiť si poukaz na kúpeľnú liečbu čiastočne dotovaného štátom, ktorú taktiež využili štyria naši členovia.

Zároveň treba uviesť, že naše poďakovanie patrí aj OcU Horný Hričov za sponzorský dar a klubovú miestnosť, Urbáru Horný Hričov a Ing. Šoškovi  za sponzorské dary. Sponzori podporujú našu činnosť a pomáhajú nám uskutočňovať plnenie programu našej ZO.Poďakovanie patrí aj Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili a pričinili o úspešný priebeh našich akcií.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria