Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Hlavný kontrolór

Ing. Slavomír Škerlik

kontakt:  info@hornyhricov.sk

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra , náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy :

 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií obec, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 2. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce
 3. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 6. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 7. zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy
 8. vykonáva kontrolné akcie na základe sťažností a podnetov občanov
 9. kontroluje : spôsob vybavenia sťažností, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií
 10. upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy
 11. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
 12. zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha :

 1. obecný úrad
 2. rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie
 4. právnické a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

Medzi ďalšie úlohy hlavného kontrolóra patrí :

 1. vypracúva analýzu kontrolných zistení a prijatých opatrení pre potreby obecného zastupiteľstva
 2. rozpracúva a metodicky usmerňuje uplatňovanie právnych noriem v oblasti kontroly ako aj v oblasti sťažností a petícií
 3. sleduje a vedie evidenciu sťažností a petícií

Rok 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023

14. Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,31 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti HK obce Horný Hričov na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti HK obce Horný Hričov na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,18 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,86 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Rok 2022

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 2021

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,99 MB
Vložené: 3. 4. 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2022

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-II-polrok-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,35 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,94 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,63 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2021

Sprava-o-kontrolnej-cinnosti-HK-za-rok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,2 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r .2023,2024,2025

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r .2023,2024,2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,39 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 494,49 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2021

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,01 kB
Vložené: 3. 4. 2023

Rok 2021

Kontrola uznesení OZ za rok 2021

Kontrola uznesení OZ za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,28 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2021

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,22 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2021

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-II-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,52 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti Hlavného Kontrolóra na I. polrok 2021

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,13 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,04 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Správa o výsledku kontroly TJ r. 2019

Správa-o-výsledku-kontroly-TJ-r.-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,85 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r 2022-2024

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,36 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,23 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Záznam o výsledku kontroly Verejné obstáravanie rok 2020

Záznam o výsledku kontroly Verejné obstáravanie rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,53 kB
Vložené: 22. 3. 2023
Zobrazené 1-20 z 84

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie