Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Hlavný kontrolór

Ing. Slavomír Škerlik

kontakt:  info@hornyhricov.sk

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra , náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy :

 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií obec, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 2. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce
 3. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 6. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 7. zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy
 8. vykonáva kontrolné akcie na základe sťažností a podnetov občanov
 9. kontroluje : spôsob vybavenia sťažností, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií
 10. upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy
 11. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
 12. zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha :

 1. obecný úrad
 2. rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie
 4. právnické a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

Medzi ďalšie úlohy hlavného kontrolóra patrí :

 1. vypracúva analýzu kontrolných zistení a prijatých opatrení pre potreby obecného zastupiteľstva
 2. rozpracúva a metodicky usmerňuje uplatňovanie právnych noriem v oblasti kontroly ako aj v oblasti sťažností a petícií
 3. sleduje a vedie evidenciu sťažností a petícií

Rok 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023

14. Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,31 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti HK obce Horný Hričov na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti HK obce Horný Hričov na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,18 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,86 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Rok 2022

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 2021

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,99 MB
Vložené: 3. 4. 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2022

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-II-polrok-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,35 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,94 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,63 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2021

Sprava-o-kontrolnej-cinnosti-HK-za-rok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,2 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r .2023,2024,2025

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r .2023,2024,2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,39 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 494,49 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2021

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,01 kB
Vložené: 3. 4. 2023

Rok 2021

Kontrola uznesení OZ za rok 2021

Kontrola uznesení OZ za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,28 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2021

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,22 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2021

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-II-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,52 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti Hlavného Kontrolóra na I. polrok 2021

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,13 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,04 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Správa o výsledku kontroly TJ r. 2019

Správa-o-výsledku-kontroly-TJ-r.-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,85 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r 2022-2024

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,36 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,23 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Záznam o výsledku kontroly Verejné obstáravanie rok 2020

Záznam o výsledku kontroly Verejné obstáravanie rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,53 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2020

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,39 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Rok 2020

Kontrola uznesení OZ za rok 2020

Kontrola-uznesení-OZ-za-rok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,56 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2019

Kontrola-zákonnosti-schvaľovania-VZN-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,82 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 2020

Kontrola-zverejňovania-zmlúv-faktúr-a-objednávok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,42 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2020

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-II-polrok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,54 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,01 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,86 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Správa o výsledku kontroly TJ r. 2019

Hlavný kontrolór obce Horný Hričov - Správa o výsledku kontroly TJ r. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,85 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Horný Hričov na rok 2020

Stanovisko-HK-k-návrhu-rozpočtu-obce-Horný-Hričov-na-rok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,37 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,21 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Záznam o výsledku kontroly Verejné obstarávanie rok 2020

Záznam-o-výsledku-kontroly-Verejné-obstáravanie-rok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,8 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2020

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-I-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,13 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Rok 2019

Kontrola uznesení OZ za rok 2019

Kontrola-uznesení-OZ-za-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,5 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2019

Kontrola-zákonnosti-schvaľovania-VZN-2019(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,99 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Stanovisko-k-návrhu-záverečného-účtu-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,1 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-II-polrok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,78 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,43 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r 2020-2022

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce H Hričov na r 2020-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,02 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

Stanovisko-k-návrhu-záverečného-účtu-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,1 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Záznam o výsledku kontroly Verejné obstáravanie rok 2019

Záznam-o-výsledku-kontroly-Verejné-obstáravanie-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,47 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2018

Záznam-o-výsledku-kontroly-výberu-dane-DZN-TKO-za-r.-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,46 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2018-1

Záznam-o-výsledku-kontroly-výberu-dane-DZN-TKO-za-r.-2018-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 617,27 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Záznam o výsledku kontroly výberu dane DZN, TKO za r. 2019

Záznam-o-výsledku-kontroly-výberu-dane-DZN-TKO-za-r.-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 617,27 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Rok 2018

2018_12_10 Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Horný Hričov na rok 2019 2020

2018_12_10-Stanovisko-HK-k-návrhu-rozpočtu-obce-H-Hričov-na-r-2019-2021-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,46 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Kontrola uznesení OZ za rok 2018

Kontrola uznesení OZ za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,99 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2018

Kontrola zákonnosti schvaľovania VZN 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,04 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2018

Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-na-II-polrok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,17 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I.polrok 2018

Plán-kontrolnej-činnosti-HK-na-I.polrok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018(560 kB)

Správa-o-kontrolnej-činnosti-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,11 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o výsledku kontroly – Nedoplatky na dani z nehnuteľností a poplatkov za TKO

Správa-o-výsledku-kontroly-Nedoplatky-Daň-z-nehnuteľností-a-poplatok-za-TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Vložené: 2. 5. 2022

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,1 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Záznam o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností 2018

Záznam o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,87 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Rok 2017

2016_09_05 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

2016_09_05-plán-kontrolnej-činnosti-hlavného-kontrolóra-na-II.-polrok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,69 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2017_ 01_30 Stanovisko hlavného kontrolóra k požiadavke Erika Novisedláka o preplatenie obecného majetku

2017_-01_30-stanovisko-hlavného-kontrolóra-k-požiadavke-Erika-Novisedláka-o-preplatenie-obecného-majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Vložené: 2. 5. 2022

2017_04_12 Záznam o výsledku kontroly vydávanie VZN obce

2017_04_12-záznam-o-výsledku-kontroly-vydávanie-VZN-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,96 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2017_05_03 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

2017_05_03-stanovisko-k-návrhu-záverečného-účtu-za-rok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,49 MB
Vložené: 2. 5. 2022

2017_06_16 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

2017_06_16-plán-kontrolnej-činnosti-hlavného-kontrolóra-na-II.-polrok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,11 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2017_06_19 Správa o výsledku kontroly vydávanie uznesení OZ

2017_06_19-správa-o-výsledku-kontroly-vydávanie-uznesení-OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,41 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2017_10_30 Záznam z výsledku kontroly – VO

Záznam-z-výsledku-kontroly-VO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,43 MB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti za r. 2017

Správa o kontrolnej činnosti za r. 2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,22 MB
Vložené: 21. 3. 2023

Správa o kontrolnej činnosti za r.2017

Správa-o-kontrolnej-činnosti-za-r.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,2 MB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o výsledku kontroly TJ 2017

Správa o výsledku kontroly TJ 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,32 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Horný Hričov na r. 2018-2020

10.-Stanovisko-HK-k-návrhu-rozpočtu-obce-H-Hričov-na-r-2018-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,34 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Stanovisko Hlavného Kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Horný Hričov na rok 2018

Stanovisko-HK-k-návrhu-rozpočtu-O-HH-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 736,79 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Záznam o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností 2017

Záznam o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,17 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Záznam z výsledku kontroly - VO 2016 - 2017

Záznam z výsledku kontroly - VO 2016 - 2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,43 MB
Vložené: 21. 3. 2023

Rok 2016

2016_05_09 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015

2016_05_09-stanovisko-k-návrhu-záverečného-účtu-za-rok-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,46 MB
Vložené: 2. 5. 2022

2016_08_26 Správa o výsledku kontroly – Parková úprava námestia Horný Hričov

2016_08_26-Správa-o-výsledku-kontroly-Parková-úprava-námestia-Horný-Hričov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Vložené: 2. 5. 2022

2016_08_26 Správa o výsledku kontroly VZN obce za roky 2011 – 2016

2016_08_26-správa-o-výsledku-kontroly-VZN-obce-za-roky-2011-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 931,22 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2016_12_12 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017

2016_12_12-stanovisko-hlavného-kontrolóra-k-návrhu-rozpočtu-na-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 753,15 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2017_03_06 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

2017_03_06-plán-kontrolnej-činnosti-hlavného-kontrolóra-na-I.-polrok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,57 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016

Plán-kontrolnej-činnosti-HK-na-I.-polrok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,14 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Správa-o-kontrolnej-činnosti-za-rok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,71 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o výsledku kontroly TJ 2016

Správa o výsledku kontroly TJ 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,45 kB
Vložené: 21. 3. 2023

Správa o výsledku kontroly uznesení OZ v Hornom Hričove zo dňa 30.03.2016 a 09.05.2016

Správa-o-výsledku-kontroly-uznesení-OZ-v-Hornom-Hričove-zo-dňa-30.03.2016-a-09.05.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,19 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Rok 2015

2015_05_14 stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014

2015_05_14-stanovisko-k-návrhu-záverečného-účtu-za-rok-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,32 MB
Vložené: 2. 5. 2022

2015_05_29 Záznam o výsledku kontroly Registratúrny poriadok

2015_05_29-záznam-o-výsledku-kontroly-Registratúrny-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,84 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2015_08_10 Správa o výsledku kontroly Borovička cup 2011-2015

2015_08_10-správa-o-výsledku-kontroly-Borovička-cup-2011-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 2. 5. 2022

2015_10_27 Správa o výsledku kontroly hospodárenia TJ Horný Hričov 2014

2015_10_27-správa-o-výsledku-konroly-hospodárenia-TJ-horný-Hričov-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,53 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2015_12_14 Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016

2015_12_14-stanovisko-k-návrhu-rozpočtu-na-rok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 672,9 kB
Vložené: 2. 5. 2022

2015_30_11 Správa o výsledku kontroly evidencia a správa majetku

2015_30_11-správa-o-výsledku-kontroly-evidencia-a-správa-majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 780,49 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Plán Kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015

Plán-Kontrolnej-činnosti-HK-na-I.-polrok-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,54 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Plán Kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

Plán-kontrolnej-činnosti-HK-na-II.-polrok-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,19 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015

Správa-o-kontrolnej-činnosti-HK-za-rok-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,74 kB
Vložené: 2. 5. 2022

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie