Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Zápisnica z VZ LaPS 2022

Zápisnica 2022

Zápisnica z Valného zhromaždenia Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov, konaná 1.5. 2022 v miestnosti kultúrneho zariadenia Z-tka v čase  od 14:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľa zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Kontrola prijatého Uznesenia v roku 2021
 5. Výročné správy o hospodárení a nakladaní s majetkom, predloženie na schválenie – účtovná závierka, návrh rozpočtu, správa dozornej rady
 6. Návrh na schválenie o vyplatení podielov za rok 2021
 7. Príhovor starostu obce
 8. Voľba nového výboru  a dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Uznesenie

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

výbor LAPS Horný Hričov: Miroslav Vydra, Anton Nemčík, Ing. Peter Marčiš, Jarmila Bartáková,  Peter Gajdošík / t.č. po autonehode PN/ v zastúpení  na základe splnomocnenia PhDr. Helena Gajdošíková, MBA

DR:  , Marián Vydra, Jiří Jordán , Ing. Róbert  Ďuriník 

OLH: Ing. Róbert Sivčák

Hostia : Ing. Dušan  Ďuríček, Ing, Jarmila Telepčáková – ospravedlnila sa z rodinných dôvodov

Z celkového počtu hlasov 3 584 je prítomných   2175 hlasov t.j. 61 %

 

 1. Otvorenie : Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal predseda spoločenstva p. Miroslav Vydra. Po privítaní  si prítomní členovia uctili minútou ticha zosnulých  členov spoločenstva.  Po minúte ticha predseda Miroslav Vydra oboznámil  prítomných  s programom Valného zhromaždenia, ktorý bol schválený všetkými prítomnými  členmi.
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. Výbor navrhol valnému zhromaždeniu nasledujúcich  kandidátov: zapisovateľ   PhDr. Helena Gajdošíková, MBA, overovateľky zápisnice p. Pavlíková, p. Martinková. Valné zhromaždenie jednohlasne s daným návrhom  súhlasilo.
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie: Výbor spoločenstva navrhol Valnému zhromaždeniu nasledujúcich  členov  a zároveň vyzval  VZ, aby po prípade doplnilo návrh.  

Mandátová komisia:  Ing. Tibor Badík, Ing.   Peter Marčiš, p. Marián  Vydra                                                       

Návrhová komisia :   p. Jaroslav králik,  Ing. Juraj  Králik, Bc. Emil  Hričovský

Valné zhromaždenie s návrhom jednohlasne súhlasilo a komisie nedoplnilo.

;

 1. Kontrola Uznesenia  z r. 2021   - Valné zhromaždenie  pokladá úlohy  dané výboru  za splnené.
 2. Správy:
 • predsedu LAPS Miroslava Vydru: predseda spoločenstva informoval Valné zhromaždenie o pravidelných  stretnutiach výboru  spoločenstva a riešení úloh, ktoré počas roka pre výbor nastali.  Výbor sa venoval  hlavne problémom s ťažbou  kalamitného dreva a škodami  na poraste lesnou zverou.
 • Správa hospodára za rok 2021   Antona Nemčíka -  pán Nemčík  informoval  Valné zhromaždenie , že rok 2021 bol zlý  vo vzťahu ku kôrovcovej kalamite. Hlavný problém videl v  rozpade smrekových porastov a zhoršovaní tohto stavu, pričom najvýraznejším problémom je sucho. Hospodár ďalej  informoval  o ťažbe a predaji drevnej hmoty. Predaj dreva sa vykonával na základe výberového konania, kde bolo oslovených  priemerne 8 predajcov dreva.  Ťažobné práce vykonával p. Remeš  v cene 14 Eur/m3   Priemerná cena predaného dreva sa pohybovala na úrovni  50 Eur bez  DPH v roku 2021 , v r. 2022 narástla na 120 EUR/m3.  Bolo vysadených  13500 sadeníc v skladbe   buk, dub, smrekovec, smrek. Výsadbu  realizovala firma  p. Geža,  sadenica cena 0,25 Eur, sadenie 0,35 Eur spolu za sadenicu  cena  0,60 EUR. V júli  r. 2021 sa výbor zišiel na pracovnom  stretnutí  v lese spoločenstva, kde si pozreli  lesné porasty a zalesnené holiny, prebehla kontrola výžinu.  V mesiaci  11/2021 výbor vysadil  700 sadeníc,  v r. 2022 plánuje výbor vysadiť 1000 až 2000 sadeníc.  Na záver  svojej  správy sa poďakoval OLh Ing.  Sivčákovi  a Mariánovi Vydrovi.
 • Príhovor odborného lesného hospodára Ing. Róberta Sivčáka  - informoval Valné zhromaždenie že rok  2021 sa podobal  predchádzajúcim rokom, bol  rokom kalamitným, vyťažilo  sa 1400 m3  dreva, pričom plán ťažby bol prekročený  3x.  Zákon ukladá  spracovať kalamitu  do pol roka od jej vzniku. OLH dúfa, že dokážeme tento kritický  stav prekonať a spomalí  sa rozpad smrekových porastov. V uplynulých troch rokoch cena dreva vzrástla r. 2019  bol na úrovni 30- 40 EUR, r. 2020 60-70 EUR a v roku  2021  sme sa dostali na úroveň 120 EUR za m3. Pestovná  činnosť 12,5  ha holín , ktoré musíme  zalesniť, vyčistiť a natrieť  proti ohryzu zveri, ročne   na pestovné výkony je potrebné vyčleniť cca 3000 EUR, na rok  2022 odhad  je 16 500 Eur  na pestovnú  činnosť, pretože  nákladové položky išli hore  a práce nemá kto robiť. Napriek tomu OLH  informoval, že pri priemernej  ťažbe 500 m3 dokážeme vykriť  náklady a dostať sa do zisku. P. Sivčák  ocenil  postup výboru LAPS  pri transparentných výberových konaniach na odpredaj dreva. Plán na rok  2022 – ťažba pôjde výrazne nadol, nemali by sme sa dostať na 1400 m3.Naplánované je  700 m3 s odhadom  ceny 80 EUR za m3. Sú naplánované rozsiahle úlohy pri zalesňovaní  12,5 m3 50 000 stromčekov, na 1 ha sa plánuje vysadiť 3500 až 6000 sadeníc  predpoklad listnatých  drevín. Problémom  pri zalesnení sú širokolisté tieniace trávy dosahujúce výšku 2m , v holinách je vysoký výpadok  buku. OLH ďalej  informoval o vysokom  stave zveri – prekročené 3X, legislatíva nereflektuje potrebu zvýšeného odstrelu zveri – v zime sa prejavuje koncentrácie vysokej  zveri  v našich  lesoch  z okolitých  revírov  a zvýšeným ohryzom drevín.   Rok 2022  plán vysadiť 3,3 ha   cca 12000 stromov,12,36 ha  výžin,  prerezávky  na ploche  14,6 ha. Potreba  úpravy cesty   ku Slovnaftu a ku Žilinskej Lehote. OLH fungovanie výboru po 5 rokoch  hodnotí pozitívne, funguje hospodárenie v lese, poďakovanie za akceptáciu požiadaviek, ktoré výbor neignoroval. OLH osobitne poďakoval hospodárovi p. Nemčíkovi .
 • P. Gajdošíková  v zastúpení  p. Gajdošíka a p. Bartáková prečítali správu o hospodárení v LAPS, kde účtovníctvo vedie externá  účtovná firma. Bol navrhnutý  rozpočet na r. 2022.   Hospodársky výsledok  bol  43 058 Eur  pred zdanením . P. Gajdošíková  dostala poverenie prečítať  správu Ing. Telepčákovej, ktorá pre výbor pracuje  na identifikácii parciel LAPS.  
 • Správu Dozornej Rady predložil predseda Marián Vydra. Kontrolná činnosť bola vykonaná.  Výbor sa stretával minimálne 1 krát mesačne, riešia sa problémy vyplývajúce s kalamitným drevom ako aj s porastami, ktoré vysadiť. Kontrola množstva vyťaženej drevnej hmoty, napadnuté kalamitné stromy. Dozorná Rada nezistila rozdielnosti. Bola vykonaná aj kontrola pokladne.   Dozorná rada nemala žiadne výhrady a navrhla schváliť  účtovnú závierku  a návrh na prerozdelenie podielov pre podielnikov.
 1. Predseda predniesol potom  návrh rozpočtu na rok  2022 a návrh na rozdelenie dividend 6 EUR/hlas, za r. 2021    prítomní jednohlasne hlasovali za.  
 2. Predseda LAPS dal pred diskusiou a voľbou výboru  a dozornej rady  slovo starostovi obce Ing. Dušanovi  Ďuríčkovi, ktorý privítal  prítomných a informoval o pripravovaných spoločenských a športových akciách v obci. Ďalej prítomných v krátkosti poinformoval o investičných  akciách obce a poďakoval výboru za dobrú spoluprácu  s obcou.
 3. Voľba  výboru . dozornej rady  a náhradníkov   - pred Valným zhromaždením  vyzval  písomne výbor spoločenstva svojich  členov, aby písomne  predložili návrhy na voľby  výboru dozornej rady a náhradníkov. Do konania Valného zhromaždenia  nebol doručený žiadny návrh   na voľbu, preto výbor spoločenstva  navrhol  kandidátku výboru  nasledovne : predseda Miroslav Vydra,  hospodár Anton Nemčík, tajomník  Peter Gajdošík,  pokladník Jarmila Bartáková,  člen Ing. Peter Marčiš. Dozorná rada : Marián Vydra,  Jiří Jordán,  Ing. Róbert Ďuriník. Náhradníci : Peter Barták,  Renáta Valková.   Po   súhlase  Valného zhromaždenia z návrhom  dal  predseda hlasovať   za  výbor, dozornú  radu  a náhradníkov,   hlasovanie prebehlo  bez problému ,   hlasovania sa zdržal jeden člen, proti bol jeden člen  a ostatní  hlasovali za.  Výbor,  dozorná rada a náhradníci boli zvolení nadpolovičnou vačšinou hlasov, voľba  je platná.
 4. Diskusia: žiadne otázky ani komentáre.
 5. Na záver pán Jaroslav Králik  prečítal uznesenie, ktoré bolo valným zhromaždením jednomyselne prijaté.
 6. Na záver predseda  poďakoval  prítomným za účasť  a nasledovalo vyplatenie podielov

 

Zapísala : PhDr. Helena Gajdošíková , MBA

Overovatelia :  p. Božena Martinková, p. Iveta Pavlíková

 

Dátum vloženia: 19. 7. 2022 20:09
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 7. 2022 20:10
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie