Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Zápisnica z Valného zhromáždenia LaPS 2021

Zápisnica z Valného zhromáždenia LaPS 2021

Zápisnica z Valného zhromaždenia Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov, konaná 27. 6. 2021 v miestnosti kultúrneho zariadenia Z-tka v čase  od 14:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Kontrola prijatého Uznesenia v roku 2019
 5. Výročné správy o hospodárení a nakladaní s majetkom, predloženie na schválenie – účtovná závierka, návrh rozpočtu
 6. Správa dozornej rady
 7. Návrh na schválenie o vyplatení podielov za rok 2019, 2020
 8. Diskusia
 9. Uznesenie

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

výbor LAPS Horný Hričov: Miroslav Vydra, Anton Nemčík, Ing. Peter Marčiš, Jarmila Bartáková,  Peter Gajdošík  v zastúpení  na základe splnomocnenia PhDr. Helena Gajdošíková, MBA

DR:  , Marián Vydra, Jiří Jordán , Ing. Róbert  Ďuriník

OPH: Ing. Róbert Sivčák

Z celkového počtu hlasov 3 584 je prítomných   a na základe splnomocnenia   2692 hlasov, čím je Valné zhromaždenie uznášania schopné.

 1. Otvorenie : Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal predseda spoločenstva p. Miroslav Vydra. Po privítaní si prítomní členovia uctili minútou ticha zosnulých  členov spoločenstva.  Po minúte ticha predseda Miroslav Vydra oboznámil  prítomných  s programom Valného zhromaždenia, ktorý bol schválený všetkými prítomnými  členmi.
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. Výbor navrhol valnému zhromaždeniu nasledujúcich  kandidátov: zapisovateľ  –   Helena Gajdošíková, MBA  overovateľov zápisnice  Emil Panák,  Iveta Pavlíková , Valné zhromaždenie jednohlasne s daným návrhom  súhlasilo.
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie : Výbor spoločenstva navrhol Valnému zhromaždeniu nasledujúcich  členov  a zároveň vyzval  VZ ,aby po prípade doplnilo návrh . Mandátová komisia:   Peter Marčiš, Matej Vydra, Novák Peter.  Návrhová komisia : Králik Jaroslav, Bc. Hričovský Emil.,  Badík  Marián.  Valné zhromaždenie s návrhom jednohlasne súhlasilo a komisie nedoplnilo.
 4. Správa predsedu LAPS Miroslava Vydru: predseda spoločenstva informoval Valné zhromaždenie o pravidelných stretnutiach výboru  spoločenstva a riešení úloh, ktoré počas roka pre výbor nastali.  Výbor sa venoval  hlavne problémom s ťažbou  kalamitného dreva a škodami  na poraste lesnou zverou..
 5. Správa hospodára za rok 2019 – 2020 Antona Nemčíka –  pán Nemčík  informoval  Valné zhromaždenie , že rok 2019- 2020 boli  zlé vo vzťahu ku kôrovcovej kalamite. Hlavný problém videl v  rozpade smrekových porastov a zhoršovaní tohto stavu, pričom najvýraznejším problémom je sucho. Hospodár ďalej  informoval  o ťažbe a predaji drevnej hmoty. Predaj dreva sa vykonával na základe výberového konania. Priemerná cena predaného dreva sa pohybovala na úrovni 42Eur bez  DPH v roku 2019 a 2020  bolo vysadených 5700, 12100 nových sadeníc, buk, dub, smrek, smrekovec, borovica.  Brigáda 1500 sadeníc.  V jeseni  plánujeme dobrovolnícku brigádu  1500 sadeníc. Na záver  svojej  správy sa poďakoval OLh Ing.  Sivčákovi  a Mariánovi Vydrovi.
 6. Príhovor odborného lesného hospodára Ing. Róberta Sivčáka. P. Gajdošíková  v zastúpení   a p. Bartáková prečítali správu o hospodárení v LAPS, kde účtovníctvo vedie externá  účtovná firma.
 7. Správu Dozornej Rady predložil predseda Marián Vydra. Kontrolná činnosť bola vykonaná.  Výbor sa stretával minimálne 1 krát mesačne, riešia sa problémy vyplývajúce s kalamitným drevom ako aj s porastmi, ktoré vysadiť. Kontrola množstva vyťaženej drevnej hmoty, napadnuté kalamitné stromy. Dozorná Rada nezistila rozdielnosti. Bola vykonaná aj kontrola pokladne.   Dozorná rada nemala žiadne výhrady a navrhla schváliť  účtovnú závierku  a návrh na prerozdelenie podielov pre podielnikov.
 8. Predseda predniesol potom návrh rozpočtu na rok  2021 a návrh na rozdelenie dividend 3 EUR/hlas, za každý rok  prítomní  jednohlasne hlasovali za.  Diskusia: žiadne otázky ani komentáre.
 9. Na záver pán Jaroslav Králik prečítal uznesenie, ktoré bolo valným zhromaždením jednomyselne prijaté.
 10. Na záver predseda poďakoval  prítomným za účasť  a nasledovalo vyplatenie podielov
 11. Zapísala Helena Gajdošíková , MBA

Overovatelia :  Emil  Panák, Iveta Pavlíková

 

Dátum vloženia: 21. 9. 2021 15:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 15:02
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie