Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Správa predsedu LaPS z Valného zhromáždenia 2021

Správa predsedu LaPS z Valného zhromáždenia 2021

Vážené dámy, Vážení páni  dovoľte mi, aby som Vás privítal na dnešnom  Valnom zhromaždení, ktoré sa koná  za prísnych  epidemiologických  opatrení.

Ďalej medzi nami Vítam   nášho odborného lesného hospodára Ing. Sivčáka  ………………………

 

Vážení hostia dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s programom Valného zhromaždenia.

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice
  3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  4. Správa o činnosti výboru a hospodárení s finančnými prostriedkami Návrh rozpočtu , schválenie hospodárskeho výsledku a návrh na prerozdelenie zisku
  5. Správa o hospodárení v lese spoločenstva a na majetku LAPS, príhovor Ing. Sivčáka, Správa Dozornej rady
  6. Návrh na schválenie výplaty podielov
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Vyplatenie podielov

Hlasovať : Vážení členovia súhlasíte s navrhovaným programom

Za    Proti  Zdržal  sa

Voľba  overovateľa zápisnice :   Pavlíková Iveta, Panák Emil

Hlasovať    

Za  Proti Zdržal  sa

Voľba mandátovej komisie – mandátová komisia zisťuje prítomnosť členov a hostí, informuje členov o volebnej procedúre, o spôsobe volenia, hlasovania, sčítava výsledky hlasovania, oboznamuje s nimi VZ, napíše  príslušný zápis o uznášania schopnosti VZ, VZ je uznášania schopné  prítomnosťou nadpolovične väčšiny podielov spoločenstva

Návrh: Vydra Matej Ing. Marčiš Peter, Novák Peter

Voľba návrhovej komisie: naplní návrh uznesenia pripravený výborom LAPS, po doplnení a prípadne upravení textu návrhmi z pléna schválenými VZ predseda návrhovej komisie prednesie jeho znenie VZ, a nechá hlasovať o uznesení z VZ ako celku , spôsob hlasovania nadpolovičná väčšina

Návrh    Králik Jaroslav,  Bc. Emil Hričovský,   Badík Marián

 

správa o činnosti  výboru LAPS Urbárnici obce Horný Hričov

Vážení členovia LAPS dovoľte mi , aby som Vám predložil  krátku  správu o činnosti výboru LAPS za obdobie roka 2019- 2020

Vzhľadom na  nedávny vývin epidemiologickej  situácie  Výbor  hľadal  možnosti ako sa stretávať  pomocou  bezkontaktných  stretnutí s využitím internetu a plniť úlohy, ktoré mu prináležia v súvislosti so zákonom o pozemkových spoločenstvách. VZ  sa v r. 2019  vzhľadom na zlú situáciu nekonalo  a tak   v r. 2019 a 2020  výbor  LAPS pokračoval v činnosti na obhospodarovaní pozemkov spoločenstva. Na svojich pravidelných zasadnutiach riešil mnohé úlohy, ktoré priebežne vystali. Ako aj v predchádzajúcich rokoch aj počas  týchto rokov prebiehali na predaj dreva výberové konania formou sms a následnej obhliadky, predaj bol realizovaný firme s najvyššou ponukou. Počas  tohto obdobia  nás opustil  aj p. Hruboška Ján, člen Dozornej  rady, ktorého miesto teraz  do volieb prináleží náhradníkovi  p. Ďuriníkovi  Róbertovi.  Zároveň Vám  do pozornosti  dávam, že výboru  sa na budúci rok  končí  volebné obdobie, preto  máte priestor porozmýšľať či by ste sa nechceli  svojou  prácou podielať na činnosti výboru  a byť volený do niektorej  funkcie.   Na záver sa chcem  podakovať  za spoluprácu  všetkým  členom výboru, členom dozornej rady a OLH Ing.  Sivčákovi za  spoluprácu  a jeho cenné rady.

Dátum vloženia: 21. 9. 2021 14:59
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 15:00
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie