Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Zápisnica z VČS JDS 10.3.2018

Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze, ktorá sa konala 10. 3. 2018

    Program:

 1. Otvorenie, privítanie hostí
 2. Voľba návrhovej a volebne komisie
 3. Voľba nového výboru a členov revíznej komisie ZO JDS Horný Hričov
 4. Správa o činnosti za rok 2015- 2017
 5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2017
 6. Správa revíznej komisie
 7. Plán aktivít na rok 2018
 8. Návrh finančného rozpočtu
 9. Diskusia
 10. Zhodnotenie diskusie
 11. Návrh na uznesenie
 12. Občerstvenie
 13. Záver 

Prítomní- podľa prezenčnej listiny

Hostia- Ing. Ďuríček Dušan, starosta obce, za urbár-  p. Vydra Miroslav

 • Otvorenie a privítanie hostí
 • Prítomných privítala a oboznámila s programom Mgr. Jarmila Ďuríčková.

 

 • Voľba návrhovej a volebnej komisie

Do návrhovej komisie boli zvolení p. Eichlerová Emília, Potomská Eva,

Do volebnej komisie boli zvolení p. Zahatňanská, p. Hanzel Jaroslav, p. Nagyová Melánia

 

 • Voľba nového výboru a členov revíznej komisie ZO JDS Horný Hričov

Predsedníčka volebnej komisie p. Zahatňanská predstavila predstavila návrh kandidátov na výbor a revíznu komisiu a delegátov na snem OO JDS.

 • Návrh na členov výboru

Do nového výboru boli navrhnutí: Mária Filipová, Pavol Badík, Kazimíra Hallová, Emília Trizuliaková, Janka Vydrová. Žiadne iné návrhy na členov výboru neboli. Výsledok hlasovania: návrh na členov výboru bol jednohlasne prijatý.

 • Návrh na členov revíznej komisie

Do revíznej komisie boli navrhnutí: Jarmila Ďuríčková, Margita Kocmánková, Anna Trajčíková. Výsledok hlasovania: návrh bol jednohlasne prijatý.

 

 • Návrh na delegátov na Snem OO JDS

Návrh delegátov v zložení: novozvolený predseda ZO JDS a tajomník ZO JDS. Návrh bol jednohlasne prijatý.

 • Návrh člena Rady OO JDS

Navrhnutá bola p. Hallová, návrh bol jednohlasne prijatý.

 • Správa o činnosti za rok 2015 – 2017

Správu o činnosti predniesla predsedníčka ZO JDS Mgr. Kazimíra Hallová. Krátko vyhodnotila kultúrne, športové, poznávacie, brigádnické, spoločenské aktivity v roku 2015 a 2016 a podrobne činnosť v roku 2017. Nespokojnosť vyslovila s malou účasťou členov na stretnutiach v klubovni dôchodcov. Poďakovala sa všetkým členom výboru za aktívnu činnosť, hlavne tým, ktorí končia  vo výbore. Pozitívne vyhodnotila vysokú účasť našich členov na podujatiach.

 • Správa o hospodárení

Túto správu predniesla hospodárka ZO p. Filipová.

 • Správa revíznej komisie

Správu predniesla p. Zahatňanská.

 • Plán aktivít na rok 2018

Predsedníčka ZO JDS oboznámila prítomných s naplánovanými podujatiami na    nasledujúci rok ,  boli zaradené nielen osvedčené podujatia, ale aj nové.

 • Návrh finančného rozpočtu

Návrh predniesla p. Hallová

 • Dikusia

Pán starosta poďakoval za pozvanie, poďakoval sa nielen členom výboru, ale aj ostatným, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti ZO JDS, do brigádnickej činnosti. Obecný úrad bude naďalej podporovať našu organizáciu, vyzdvihol skutočnosť, že sme veľmi aktívni. V ďalšej časti príhovoru oboznámil našich členov s tým, čo sa obci pozitívne podarilo v predchádzajúcom období, čo má obec naplánované riešiť v najbližšom období.

V diskusii vystúpil pán Vydra, zástupca urbáru. Poprial našim členom veľa zdravia a elánu.

 

 • Vyhodnotenie diskusie

Pani predsedníčka poďakovala diskutujúcim za príspevky.

 • Návrh na uznesenie

 

 • Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS prerokovala:

 

 • Návrh na zloženie návrhovej a revíznej komisie
 • Správu o činnosti ZO JDS za obdobie 2015 – 2017
 • Správu o hospodárení ZO JDS za rok 2017
 • Správu revíznej komisie za rok 2017
 • Plán aktivít na rok 2018
 • Finančný rozpočet na rok 2018
 • Návrh na voľbu nových členov výboru ZO JDS a revíznej komisie
 • Delegáta na Snem OO JDS

Hodnotiaca schôdza schvaľuje:

Správu o činnosti za rok 2015 – 2017

Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017

Plán aktivít na rok 2018

Finančný rozpočet na rok 2018Návrhovú a volebnú komisiu

Výbor ZO, revíznu komisiu, delegáta na Snem OO JDS

 

Hodnotiaca schôdza berie na vedomie:

 • Správu revíznej komisie

Hodnotiaca schôdza ukladá výboru ZO JDS Horný Hričov: 

 • Zabezpečiť plnenie Plánu aktivít na rok 2018 a finančného rozpočtu na rok 2018
 • Vykonať voľbu predsedu ZO, predsedu revíznej komisie.
 • Záver 

Predsedníčka ZO JDS poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

 

Zapísala: Mgr. Anna Zahatňanská

Dátum vloženia: 2. 5. 2022 11:41
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 11:46
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie