Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Zápisnica z hodnotiacej schôdze ZO JDS 2022

Zápisnica z hodnotiacej schôdze ZO JDS 2022

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Horný Hričov.

 

Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze konanej 5.3.20222

Schôdzu zahájila p.Mgr.  Hallová a to privítaním všetkých členov a ospravedlnením p.starostu ako aj predsedu úrbárnikov obce .

V úvode požiadala prítomných o vzdanie úcty minutou ticha za členov ,ktorí opustili naše rady.

Ďalej predniesla program schôdze:

Zahájenie

Kontrola účasti

Voľba komisii/návrhovej a mandátovej /

Správa o činnosti za obdobie 2018 až 2021

Plán činnosti na rok 2022

Správa o hospodárení ZO

Správa revíznej komisie

Voľba nových členov výboru

Diskusia

Uznesenie

Občerstvenie

Záver

Hlasovaním bol program schôdze schválený jednohlasne.

Do mandátovej komisie boli zvolení p.Potomská p.Kitašová a p. Potočniak.

Do návrhovej komisie boli zvolení p.Panák , p.Filipová a p. Rondík.

Mandátová komisia zložení konštatuje že je prítomných 41 členov t.j.57% a schôdza je uznášania schopná.

V ďalšom bode predniesla správu o činnosti za obdobie 2018 až 2021 p. Mgr.Hallová. /priložená v písomnej forme/.

A tiež plán akcii na rok 2022.

p.Filipová predniesla správu o hospodárení ako aj návrh rozpočtu na rok 2022.

Mgr. Ďuríčková predniesla správu revíznej komisie.

V ďalšom bode programu bol návrh členov nového výboru ZO a to nasledovne.

Potočniak Ladislav

p.Králik Jaroslav

p.Filipová Mária

p.Trajčíková Anna

p.Panák Emil

Hlasovaním boli všetci schválení jednohlasne.

Do revíznej komisie boli navrhnutí : p. Mgr Ďuríčková Jarka Trizuliaková Emília a Kocmánková Margita

Taktiež boli schválení jednohlasne.

Ďalší bod programu bola diskusia do ktorej sa neprihlásil nikto.

Na záver oficialnej časti programu bolo prijaté uznesenie , ktoré predložila p. Potomská Eva a toto bolo jednohlasne schválené.

Predsedníčka ZO poďakovala všetkým členom za účasť a popriala v ďalšej práci veľa úspešných akcii a tým hodnotiacu schôdzu ukončila.

Na úplný záver bolo podané občerstvenie vo forme chlebíčkov a kávy.

Zapísal: Králik Jaroslav

 

V Hornom Hričove 5.3.2022

Dátum vloženia: 8. 3. 2022 0:43
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2022 0:43
Autor:

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria