Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Vyjadrenie ZO JDS k žalobe č.3OS76/2016

Vyjadrenie ZO JDS k žalobe č.3OS76/2016

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Horný Hričov 013 42

Kr a j s k ý  s ú d  v  Žiline
Vyjadrenie k žalobe č.j. 30S 76/2016 Dňa 13.1.2017 obdržala Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia v Hornom Hričove, cestou Krajského súdu v Žiline, žalobu Obce Horný Hričov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
žalovaného č. OU-ZA-OOP3-2016/029651/KUZ zo dňa 9.9.2016 . K podanej žalobe sa v stanovenej 30 dňovej lehote
v y j a d r u j e m e :

Žiadame, aby krajský súd zrušil rozhodnutie orgánu I. stupňa a naň nadväzujúce rozhodnutie odvola- cieho orgánu a vec vrátil orgánu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Preskúmavajúci orgán potvrdil nezákonné rozhodnutie prvostupňového orgánu , hoci tento nezistil riadne skutkový stav , nevysporiadal sa s podanými námietkami účastníkov a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnil. Takýmto rozhodnutím došlo k porušeniu zákonných práv žalobcu a jeho občanov na užívanie priaznivého životného prostredia. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, / z.č. 460/1992 Z.z. v platnom znení / , má každý občan právo na priaznivé životné prostredie a dôstojný život. To sú hodnoty, ktoré majú najvyššiu prioritu a ktoré nesmú byť druhoradé a stavané za ekonomické záujmy.

Je preto úlohou štátu, a tým aj Okresného úradu v Žiline ako štátného orgánu, vytvárať pre ľudí a
ostatné živé organizmy priaznivé životné prostredie a toto ochraňovať a zveľaďovať. Poukazujeme aj na to , že i nadväzujúci zákon-zákon o životnom prostredí- uvádza, že územie môže byť zaťažené ľudskou činnosťou len takou mierou, pri ktorej nedochádza k zaťažovaniu životného prostredia .Ovzdušie je v súčasnosti najohrozenejšou zložkou životného prostredia, keďže jeho znečistenie stále narastá. Spôsobuje to najmä nárast výroby a následné zvýšené vypúšťanie emisií do ovzdušia. Tieto znečisťujúce látky ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí a organizmov a majetok ľudí.
Preto podľa nášho názoru rozšírením výroby žalobcu v zbernom dvore z doterajšej kapacity do 5000 ton kovového odpadu za rok na navrhovaných 14 500 ton vstupu neupraveného odpadu a 14 000 ton výroby a odvozu upravených kovových odpadov za rok by spôsobilo v životnom prostredí obce ďaľšie poškodzovanie zdravia a majetku občanov. Žalobca pri manipulácií s tak veľkým množstvom kovového odpadu bude používať rôzne zložité zariadenia / paketovací lis, aligatorové hydraulické nožnice a pod. , a taktiež na prepravu množstva kovového odpadu veľké množstvo nákladných vozidiel s nosnosťou nad 8 ton. Z ich činnosti vznikne v obci nadmerný hluk, vibrácie, prašnosť a imisie zo spaľovania pohonných hmôt. Na záver poukazujeme na naše námietky zo dňa 4.1.2016 podané proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina č.k. OU-ZA-OSZP3-2015/008028-003/Hnl , v ktorých sme žiadali neudeliť súhlas so zámerom navrhovateľa Saker, s.r.o „Mechanická úprava kovových odpadov“ t.j. doplnením technológie mechanického zhodnocovania kovových odpadov a navýšenia kapacity zariadenia nad 5000 ton za rok.
Z uvedeného je zrejmé, že v plnom rozsahu podporujeme podanie žaloby Obcou Horný Hričov zo
dňa 10.11. 2016 a navrhujeme jej v plnom rozsahu vyhovieť.

V Hornom Hričove dňa 26.1.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku
základná organizácia Horný Hričov

Dátum vloženia: 3. 2. 2017 11:37
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 11:38
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie