Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Správa Revíznej komísie ZO JDS za rok 2017

Správa revíznej komisie ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Horný Hričov za rok 2017

Revízna komisia pri ZO JDS pracovala v roku 2017 v zložení:

                                                                    Králik Jaroslav predseda

                                                                    Mgr.Ďuríčková  Jarka členka

                                                                    Kocmánková Margita  členka

 

Členovia revíznej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí výboru ZO JDS ,ktoré bolo v roku 2017 päť krát ,ako aj všetkých akcii našej   ZO.Revízna komisia konštatuje, že všetky uznesenia zo zasadnutí  výboru boli priebežne plnené.Revízna komisia v priebehu roku 2017 nedostala žiadne podnety  zo strany členov ZO , ktoré by bolo potrebné preveriť alebo riešiť s výborom ZO.

Ku dňu 30.6.2017 bola revíznou komisiou prevedená kontrola pokladne  ZO s nasledovným výsledkom : Ku kontrole boli predložené ,pokladničná kniha,príjmové a výdavkové doklady.

            Kontrola:

Príjmové  doklady:  P-1 až P-5 plus zostatok z roku 2016  v sume  2262,59 eur

Výdavkové doklady : V-1 až  V-14  v sume 541,02 eur

Zostatok na pokladni: 1721,57eura.

Ďalšia kontrola bola prevedená ku dňu 31.12.2017 s výsledkom:

Príjmové doklady: P-6   v sume   118 eur

Výdavkové doklady : V-15 až V-20 v sume 339,14 eur

Zostatok na pokladni:   1500,43 eura 

Fyzická kontrola hotovosti na pokladni  : 1500,43 eura

 

Sumáre kontrol tvoria súčasť tejto správy ako  príloha č.1 a č.2.Na základe prevedených kontrol revízna komisia konštatuje , že účtovníctvo je vedené v súlade so smernicou ministerstva financií ako aj  s usmernením ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely. Zápisy v pokladničnej knihe sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.                                          Revízna komisia odporúča členskej schôdzi ZO JDS schváliť správu o hospodárení ZO za rok 2017.

    Ďalej revízna komisia kontrolovala prezenčné listiny účasti na jednotlivých

podujatiach ZO JDS:

Členská schôdza                48 členov

Zájazd výstava Trenčín               24 členov+ 6 nečlenov

Poznávací zájazd  Trnava        10 členov

Športové hry JDS                         45 členov a 3 deti

Brigáda  na obci /pri vodníkovi/    6 členov výboru

Kúpele Lúčky                                31 členov a 5 nečlenov

 

Účasť členov na jednotlivých akciach  je na prezenčných listinách potvrdená

vlastnoručným  podpisom.

Kontroly v ZO JDS boli vykonané za účasti členov revíznej komisie a títo svojím

podpisom  potvrdzujú správnosť hore uvedených výsledkov.

 

 

V Hornom  Hričove  26.1.2018                     

Predseda RK:  Králik Jaroslav

 

 

Členovia RK : Mgr. Ďuričková Jarka

Kocmánková Margita

Dátum vloženia: 17. 3. 2018 11:39
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 11:40
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie