Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Správa o činnosti ZO JDS 2015 až 2017

Správa o činnosti za volebné obdobie 2015- 2017

Vážné dámy, páni, vážení hostia,

Zišli sme sa, aby sme vyhodnotili spoločenskú, kultúrnu a športovú činnosť našej ZO a tiež  a preto, aby sme si určili priority, ciele a plány podujatí na ďalšie funkčné obdobie.

Výbor ZO JDS v Hornom Hričove pred tromi rokmi dostal Vašu dôveru organizovať činnosť našej ZO JDS a vytvárať podmienky pre život a prácu našich občanov v dôchodkovom veku.

Keďže skončilo trojročné obdobie činnosti ZO  výbor predkladá členskej schôdzi hodnotenie dosiahnutých výsledkov svojej práce, ako aj návrhy nových cieľov.

Roky 2015 a 2016 sme hodnotili  na  každoročnej VČS, preto tieto roky prebehnem len uvedením akcií a roku 2017 sa budem venovať podrobnejšie.

Rok 2015

bol rokom nového volebného obdobia, lebo na HČS ZO JDS dňa 28. 2. 2015 boli zvolení noví členovia výboru a RK v celkovom počte 8 členov. Výbor zostal 5- členný a RK 3- členná v zložení:

Mgr. Kazimíra Hallová – predseda,

Mgr. Anna Zahatňanská – tajomník,

Mária Filipová – hospodár,

Pavol Badík – člen,

Jaroslav Králik – predseda RK,

Mgr. Jarmila Ďuríčková – člen RK,

Margita Kocmánková – člen RK.

V priebehu roka 2015 výbor zasadal 7 – krát. Riešili sa aktuálne otázky zo zasadnutí OO JDS i prípravy akcií poriadaných ZO JDS.

Na propagáciu naše činnosti sme zriadili na webovej stránke OcÚ podstránku JDS Horný Hričov, kde je uvedená história ZO JDS, fotografie z podujatí i aktuality.  Zvýšila sa informovanosť našich členov i ostatných občanov cez obecný  rozhlas, vývesky, cez internet.

V júni 2015 sme usporiadali 4. ročník „ Športové hry seniorov.“ Športovalo 47 členov, 6 našich seniorov postúpilo na „ Okresné športové hry „ v Žiline. Tu získali jedno prvé a päť druhých miest.

Ďalej sa uskutočnilo dňa 29. 8. Podujatie s názvom „ Pochod horou“ , ktoré bolo spojené s opekačkou, zúčastnilo sa 41 členov našej organizácie.

V 2. štvťroku sme zorganizovali zájazd na 19. ročník veľtrhu „Výstava kvetov a záhradnej techniky“, ktorá bola v Banskej Bystrici 29. 4. 2015, na ktorej sa zúčastnilo 24 našich členov a 9 nečlenov zo ZO JDS Divinka.

Dňa 7. 10. 2015 sa 21 našich členov zúčastnilo na jednodňovom zájazde do Košíc, ktoré boli v r. 2013 vyhlásené za hlavné mesto európskej kultúry.

Dňa 11. 11. 2015 naši seniori spolu s OcÚ Horný Hričov zorganizovali pietnu akciu ZVONY, ako spomienku na všetky obete vojen a násilia.

V roku 2015 boli našej ZO pridelené 4 RL poukazy pre členky p. Galčeková, p. Čurdová, p. Kitašová, p. Hinková.

Naši členovia sa zúčastnili aj podujatí, ktoré organizoval OcÚ –  Deň matiek, Deň šedín.

Zúčastnili sme sa viacerých brigád na skrášľovaní obce. Tieto organizoval náš OcÚ.

Spracovali sme vyjadrenie proti rozširovaniu sa firmy Saker.

Rok 2016

V tomto roku sa výbor ZO JDS zišiel 6 – krát, na zasadnutiach sa riešili aktuálne otázky a pripravovali sme jednotlivé podujatia.

V apríli sme zorganizovali v spolupráci s OcÚ Horný Hričov brigádu na skrášľovaní obce, na ktorej sa zúčastnilo 13 členov našej organizácie, v máji štyria zrekonštruovali informačnú tabuľu obce.

V druhom štvrťroku sme zorganizovali autobusový zájazd do Trenčína na „ Výstavu kvetov a záhradnej techniky“

6. sme usporiadali „Športové hry seniorov“ a to už 7. ročník. Na tomto veľmi obľúbenom športovom popoludní sa zúčastnilo 43 našich členov. Na okresné hry postúpili šiesti.

V treťom štvrťroku bola v priestoroch ZŠ s MŠ beseda s významným ovocinárom Slovenska p. prof. Ivanom Hričovským. Na besedu prišlo veľa našich členov a na výstavu doniesli množstvo kvetov, ovocia a zeleniny. Priniesli ukázať to, čo najkrajšie a najzaujímavejšie vypestovali a upiekli.

Ďalším úspešným podujatím bol zájazd do Aqua parku Vital v Lúčkach, na ktorom sa zúčastnilo 45 členov naše organizácie. Z pokladne ZO JDS sme každému doplatili rozdiel do výšky vstupného, spolu 129,80 eur.

Dňa 28. 9. Sme absolvovali vlakový výlet na Štrbské Pleso, tu sme za pekného počasia obdivovali krásnu tatranskú prírodu.

Poukaz na kúpeľnú liečbu , ktorá je čiastočne dotovaná štátom využili štyria naši členovia: p. Eduard Králik a Oľga Králiková, p. Emília a Jaroslav Hanzelovci.

   Za dlhoročnú prácu v prospech našej ZO bolo OO JDS v roku 2016 udelené p. Pavlovi Badíkovi a P. Márii Filipovej vyznamenanie III. stupňa.

 

Rok 2017

V priebehu roku 2017 výbor ZO stanovil a členská schôdza odsúhlasila Program pre rôznorodú činnosť našich seniorov. Výbor ZO sa zišiel 5 – krát aby mohli byť uskutočnená  aktivity v zmysle schváleného programu.

Následne v prvom štvrťroku dňa 18. 3. 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej bola prednesená a schválená správa o činnosti za uplynulé obdobie. Na schôdzi sa zúčastnilo 48 členov a pozvaní hostia a bolo podané malé občerstvenie.

V tomto štvrťroku mnohí naši členovia pracovali na skrášľovaní prostredia obce, zúčastňovali sa brigády pri fontáne a v okolí kaplnky.

V apríli 2017 sme zorganizovali tradičný zájazd do Trenčína na výstavu kvetín a záhradnej techniky. Mnohí členovia si kúpili kvety, stromčeky, záhradkárske potreby. O úspešnosti podujatia svedčí vysoká účasť , zúčastnilo sa 30 členov.

Ďalšia naplánovaná akcia – opekačka pod agátmi bola úspešná, veď sa zúčastnilo 40 členov. Opekanie špekačiek sa uskutočňuje v peknom prostredí, ľudia sa majú o čom porozprávať, zaspievať.

ZO vyvíja aktivity aj v oblasti športu a turistiky. Dňa 10. 6. 2017 sme usporiadali ôsme Športová hry seniorov. Zúčastnilo sa 46 členov, ktorí súťažili v mnohých disciplínach. Najlepší postúpili do okresného kola. Tu získali popredné umiestnenia. Aj toto podujatie je medzi našimi členmi veľmi obľúbené.

9. sme boli v Trnave. Tu sme navštívili mnohé kultúrne pamiatky tohto starobylého kráľovského mesta spomenutého v písomných listinách už v r. 1238. Videli sme veľa kostolov, staromestské opevnenie, mestskú vežu so slnečnými hodinami, divadlo, radnicu a iné.

Posledným podujatím roku 2017 bolo dňa 8. 12.  Mikulášske posedenie, predvianočný čas sme strávili rozhovormi o vianočných zvykoch, spevom.

Aj v roku 2017 naši členovia Janka Nemčíková, Helena Králiková a Viera Boteková absolvovali kúpeľnú liečbu, ktorá je čiastočne dotovaná štátom.

Na záver chcem poďakovať OcÚ H. H., tiež Urbáru H. H. a pánovi Petrovi Hudecovi, ktorí sponzorskými darmi podporili našu činnosť a tým napomáhali uskutočniť náš program.

Ďakujem aj členom výboru a RK a všetkým našim členom, ktorí sa aktívne podieľali na plnení Plánu aktivít. Aj ich pričinením sme mohli uskutočňovať naplánované podujatia.

V roku 2018 prajem všetkým členom našej ZO a ich rodinám veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody.

 

Mgr.Hallová Kazimíra predseda ZO JDS

Dátum vloženia: 19. 3. 2018 11:40
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 11:41
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie