Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Zápisnica z VČS ZO JDS z 25.2.2023

Zápisnica z VČS JDS z 25.2.2023

            Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Horný Hričov.

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze konanej 25.2.2023

Schôdzu zahájil p.Králik Jaroslav a to privítaním všetkých členov a ospravedlnením p. starostu Ing. Ďuríčka,ktorý je na vopred objednanej dovolenke, ako aj predsedu okresnej orgazácie JDS  v Žiline p. Ing .Kováča z dôvodu choroby .

V úvode požiadal prítomných o vzdanie úcty minutou ticha za členov ,ktorí opustili naše rady.

  Ďalej predniesol program schôdze:

Zahájenie

Kontrola účasti

Voľba komisie/ mandátovej /

Správa o činnosti za obdobie roku 2022

Plán činnosti na rok 2023

Správa o hospodárení ZO za rok 2022

Správa revíznej komisie

Kooptovanie Mgr.Hallovej do výboru ZO

Diskusia

Uznesenie

Občerstvenie

Záver

Hlasovaním bol program schôdze schválený jednohlasne.

Do mandátovej komisie boli zvolení p. Mgr.  Hallová , p. Potomská , a p. Králiková.

Mandátová komisia konštatuje, že je prítomných 45 členov čo je nadpolovičná vätšina a schôdza je uznášania schopná.

 V ďalšom bode predniesol správu o činnosti za obdobie roku 2022  predseda  p. Mgr.Potočniak Milan. /priložená v písomnej forme/. A tiež plán akcii na rok 2023.

 P .Filipová predniesla správu o hospodárení, ako aj návrh rozpočtu na rok 2023.

 p. Mgr. Ďuríčková predniesla správu revíznej  komisie.

 V ďalšom bode programu bol návrh kooptovanie p.Mgr.Hallovej do výboru ZO.

  Hlasovaním bola schválená jednohlasne.

 Ďalší bod programu bola diskusia do ktorej sa prihlásil p. Potomský,ktorý  poďakoval výboru za kvalitne pripravenú členskú schôdzu a vyzval všetkých členov na lepšiu účasť na akciach poriadaných našou základnou  organizáciou.

Na záver oficialnej časti programu bolo prijaté uznesenie , ktoré predložil p.Králik a toto bolo jednohlasne schválené.

Predseda ZO JDS p. Mgr. Potočniak  poďakovala všetkým členom za účasť a poprial v ďalšej práci veľa úspešných akcii a tým hodnotiacu schôdzu ukončil.

 Na úplný záver bolo podané občerstvenie vo forme chlebíčkov a kávy.

 

 Zapísal: Králik Jaroslav

 

V Hornom Hričove 25.2.2023

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 27. 2. 2023 14:16
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2023 19:30
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie